วันที่เริ่มต้น : วันที่สิ้นสุด : วิธีจัดซื้อ/จ้าง :    
               
#
งานจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเลขที่
วันที่ประกาศ
วงเงินงบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
จำนวนเงิน
ต่ำกว่างบประมาณ
เหตุผลฃที่คัดเลือกโดยสังเขป
สัญญาเลขที่
[Collapse] : สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ เพื่อจัดทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  1. lobitridol 300 - lobitridol 300 (50 ml.) - lobitridol 300 (100 ml.) 2. lobitridol 350 - lobitridol 350 (50 ml.) - lobitridol 350 (100 ml.)รด.27/25594/3/25591,472,320.00สอบราคารายชื่อผู้เสนอราคาบริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด1,472,320.000.00เสนอรายละเอียดถูกต้อง/ไม่เกินวงเงินงบประมาณรด.134/2559
[Collapse] : พัสดุ จำนวน 5 รายการ
  1.มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 แอมป์ 3 เฟส จำนวน 8 ลูก-24/2/255948,000.00ตกลงราคารายชื่อผู้เสนอราคาร้านไทแสงการไฟฟ้า48,000.000.00เสนอรายละเอียดถูกต้อง/ไม่เกินวงเงินงบประมาณรด.105/2559
  3.ตู้เหล็กกันน้ำเบอร์ 1-24/2/25595,760.00ตกลงราคารายชื่อผู้เสนอราคาร้านไทแสงการไฟฟ้า5,760.000.00เสนอรายละเอียดถูกต้อง/ไม่เกินวงเงินงบประมาณรด.105/2559
  4.ตู้เหล็กเบอร์ 0-24/2/255925,080.00ตกลงราคารายชื่อผู้เสนอราคาร้านไทแสงการไฟฟ้า25,080.000.00เสนอรายละเอียดถูกต้อง/ไม่เกินวงเงินงบประมาณรด.105/2559
  5.สายไฟ THW ขนาด 1 x 16 ตร.มม.-24/2/255921,800.00ตกลงราคารายชื่อผู้เสนอราคาร้านไทแสงการไฟฟ้า21,800.000.00เสนอรายละเอียดถูกต้อง/ไม่เกินวงเงินงบประมาณรด.105/2559
  2.มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์ 1 เฟส 2 สาย-24/2/255989,100.00ตกลงราคารายชื่อผู้เสนอราคาร้านไทแสงการไฟฟ้า89,100.000.00เสนอรายละเอียดถูกต้อง/ไม่เกินวงเงินงบประมาณรด.105/2559
[Collapse] : ซื้ัอครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ ของวิทยาลัยพลังงานทดแทน
  ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนังฯ จำนวน 1 เครื่อง ของวิทยาลัยพลังงานทดแทน-1/6/255922,000.00ตกลงราคารายชื่อผู้เสนอราคาร้านพลแอร์22,000.000.00เสนอรายละเอียดถูกต้อง/ไม่เกินวงเงินงบประมาณศธ 0527.23/-
Page 1 of 214 (2131 items)
First
Prev
1
2
3
4
5
6
7
212
213
214
Next
Last