เข้าสู่ระบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
   

หมายเหตุ: ใช้ username และ password ของมหาวิทยาลัย (NUNET Account)
หากพบปํญหาในการใช้งานหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ
โทรศัพท์: 055-961220 หรือ e-mail: angsana@nu.ac.th