Drop Filter Fields Here
จำนวน
ระดับ(Ascending)[Filter]
ตำแหน่ง(Ascending)[Filter]
ประเภทบุคลากร(Ascending)[Filter]
[Collapse]ชำนาญการชำนาญการ Total[Collapse]ชำนาญการพิเศษชำนาญการพิเศษ Total[Collapse]ปฏิบัติการปฏิบัติการ Total[Collapse]ไม่มีระดับไม่มีระดับ Total[Collapse]ส 2Grand Total
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปนักวิชาการเงินและบัญชีนักวิชาการพัสดุนักวิชาการเงินและบัญชีนักวิชาการพัสดุนักวิชาการคอมพิวเตอร์นักวิชาการเงินและบัญชีนักวิชาการพัสดุนักวิชาการเงินและบัญชีนักวิชาการพัสดุพนักงานทั่วไปพนักงานธุรการ
ข้าราชการ1 23235         8
พนักงานมหาวิทยาลัย 15 15   320528     43
พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้)        2 2     2
พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้        5 51  1 6
พนักงานราชการ           21 3 3
พนักงานราชการโดยใช้เงินรายได้             33 3
ลูกจ้างประจำ               11
Grand Total1152182353275353137166
The จำนวนบุคลากรกองคลัง แยกตามประเภทบุคลากรเทียบกับตำแหน่งงาน chart showing นักวิชาการเงินและบัญชี series, นักวิชาการพัสดุ series, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ series, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป series, พนักงานทั่วไป series, พนักงานธุรการ series.
The จำนวนบุคลากรกองคลัง แยกตามตำแหน่งงานบุคลากรเทียบกับระดับ chart showing ชำนาญการ series, ชำนาญการพิเศษ series, ปฏิบัติการ series, ไม่มีระดับ series, ส 2 series.
 
     
     
     
     
     
     
     
     

2023 © Copyright by [กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร]