กรุณากรอกข้อมูลหน่วยงานต้นสังกัดเบิกจ่ายให้ครบก่อนตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน


ลงทะเบียนก่อนตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน
ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย :

ประเภทหน่วยงาน :
สถานะผู้ขอเบิก :
รหัสใบเสร็จที่ขอตรวจสอบ
(ตัวอย่าง Vouchercode ระบุเฉพาะรหัส เช่น 55F59) :
เหตุผล: :