Pay Slip

สำหรับบุคลากร


​​
คู่มือการใช้งาน

หมายเหตุ !! สำหรับท่านที่ยังไม่เคยเข้าใข้งานระบบ Pay Slip เข้าระบบโดยการ login ด้วย

Username และ Password เดียวกันกับการใช้อินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัยนเรศวร

จากนั้นระบบจะไปยังหน้าลงทะเบียนให้ท่านทำการลงทะเบียน

ส่วนท่านที่เคยลงทะเบียนแล้วให้ login ผ่านระบบปกติ

 

หากพบปํญหาในการใช้งานระบบโปรดติดต่อโทรศัพท์: 055-961220

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ งานเงินเดือนและสวัสดิการ โทรศัพท์: 055-961136 , 055-961153