ค้นหาฏีกาเบิกจ่ายสำหหรับงานวิจัยและงานบริการวิชาการ (แหล่งเงินทุนภายนอก)

ประเภท :
ชื่อโครงการ :
 
ค้นหา

 

# 
ที่ส่วนราชการผู้เบิก 
ใบสำคัญทั่วไป(AP) 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 
วันที่กองคลังรับฎีกา Ascending
รายการ/เรื่อง 
จำนวนเงิน 
สถานะเอกสาร 
Expandโครงการ: 990100000004 โครงการทุนอุดหนุนการวิจัย แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
Expandโครงการ: 990100000134 ค่าลงทะเบียนอบรมโครงการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชเศรษฐกิจการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยังยืน
Expandโครงการ: 990100000151 ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อทำการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ (ส่วนขยาย)
Expandโครงการ: 990100000220 โครงการควบคุมสภาวะการกระจายตัวในฟิล์มบางลูกผสมอนุภาคระดับนาโนของสารอนินทรีย์/คอนจูเกตพอลิเมอร์:
Expandโครงการ: 990100000224 โครงการวิจัย เรื่อง การเพิ่มความเสถียรของฟิล์มบางของฟอลิเมอร์โดยใช้พอลิเมอร์ดัดแปลงโมเลกุลที่มีกิ่งมากและอนุภาคนาโนเป็นสารเติมแต่ง
Expandโครงการ: 990100000229 โครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจำปี งปม.46 โครงการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาร้า
Expandโครงการ: 990100000236 โครงการสำรวจระดับเขตพื้นที่ อบต.หัวรอ
Expandโครงการ: 990100000246 ศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อม บ. อินเว(ประเทศไทย) จำกัด จ้างที่ปรึกษาผลการวิเคราะห์ตรวจผลิตภัณฑ์
Expandโครงการ: 990100000247 ค่าตรวจวิเคราะห์ ค่าน้ำทิ้งออกจากอาคาร
Expandโครงการ: 990100000248 ศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อม
Page 1 of 90 (898 items)Prev[1]234567888990Next