หมายหตุ : ระบบได้มีการปรับปรุงการค้นหาข้อมูล  โดยไม่ต้องใส่เครื่องหมาย *
ตัวอย่างการค้นหาชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร่วมสร้างเทรดดิ้ง เดิม*ร่วมสร้าง เปลี่ยนแปลงเป็น ร่วมสร้าง

ปีงบประมาณ ::   
 
#
ที่ส่วนราชการ
ผู้เบิก
ใบสำคัญทั่วไป(AP)
ส่วนราชการ/
หน่วยงาน
เลขที่ฎีกา/
เลขที่หนังสือ
รายการ/
เรื่อง
ชื่อเจ้าหนี้
ประเภทรายการขออนุมัติ
จำนวนเงิน
สถานะล่าสุด
รายละเอียดทางเดินเอกสาร
รายละเอียดใบส่งของ
 
 
 66700322APกองการบริหารงานบุคคลบย.101/66ใบยืม ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล(ก.บ.ม.)  19,800.00ลงรับ - งานการเงินจ่าย รายละเอียด.. รายละเอียดใบส่งของ
 66700321APกองกิจการนิสิตบย.180ใบยืม โครงการแนะนำและแนะแนวการศึกษาสู่เส้นทาง มน.ครั้งที่ 12  21,000.00ลงรับ - งานการเงินจ่าย รายละเอียด.. รายละเอียดใบส่งของ
 66700320APกองส่งเสริมการบริการวิชาการบย.008ใบยืม จัดกิจกรรมที่ 1 ในวันที่ 17 ก.พ.66  34,000.00ลงรับ - งานการเงินจ่าย รายละเอียด.. รายละเอียดใบส่งของ
 66700319APสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย ใบยืม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 22-24 มี.ค.66  10,928.00ลงรับ - งานการเงินจ่าย รายละเอียด.. รายละเอียดใบส่งของ
 66700318APกองพัฒนาคุณภาพการศึกษาบย.150ใบยืม ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบมรม  120,000.00ลงรับ - งานการเงินจ่าย รายละเอียด.. รายละเอียดใบส่งของ
 66700317APสำนักงานอธิการบดีบย.149ใบยืม โครงการพัฒนาสมาคมเครือข่ายนักวิชาการและนักวิจัยฯ  10,000.00ลงรับ - งานการเงินจ่าย รายละเอียด.. รายละเอียดใบส่งของ
 66700316APกองบริการการศึกษาบย.148ใบยืม จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกรายวิชาโครงการสัมฤทธิบัตร  13,400.00ลงรับ - งานการเงินจ่าย รายละเอียด.. รายละเอียดใบส่งของ
 66700315APกองบริการการศึกษาบย.148ใบยืม ค่าใช้จ่ายโครงการในรายวิชาศึกษาทั่วไป  126,350.00ลงรับ - งานการเงินจ่าย รายละเอียด.. รายละเอียดใบส่งของ
 66401143AP0268066020009กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ017ขออนุมัติเบิกเงินประกันสังคม ผู้มีความรู้ฯ (เงินแผ่นดิน) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566สำนักงานอธิการบดี 3,000.00ลงรับ รายละเอียด.. รายละเอียดใบส่งของ
 66401142AP0268066020008กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ016ขออนุมัติเบิกค่าจ้างผู้มีความรู้ฯ (เงินแผ่นดิน) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566สำนักงานอธิการบดี 135,800.00ลงรับ รายละเอียด.. รายละเอียดใบส่งของ
Page 1 of 1825 (18244 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
1823
1824
1825
Next