ระบบสืบค้นข้อมูล

เพื่ออำนวยความสะดวก และตอบสนองความต้องการ ให้กับผู้รับบริการหน่วยงานภายนอก ร้านค้า บริษัทที่จำหน่ายสินค้า และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
กองคลังจึงได้พัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลเอกสาร เพื่อตรวจสอบสถานะฎีกาการเบิกจ่ายเงิน ผ่านหน้าเว็บกองคลังได้ด้วยตนเอง

คู่มือการใช้งาน

ปี พ.ศ./ปีงบประมาณ ::   
 
#
ที่ส่วนราชการ
ผู้เบิก
ใบสำคัญทั่วไป(AP)
ส่วนราชการ/
หน่วยงาน
เลขที่ฎีกา/
เลขที่หนังสือ
รายการ/
เรื่อง
ชื่อเจ้าหนี้
ประเภทรายการขออนุมัติ
จำนวนเงิน
สถานะล่าสุด
รายละเอียดทางเดินเอกสาร
รายละเอียดใบส่งของ
 
 
 67700167APกองบริการการศึกษาบย.078ใบยืม ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก  2,000.00ลงรับ - งานการเงินจ่าย รายละเอียด.. รายละเอียดใบส่งของ
 67700166APกองบริการการศึกษาบย.077ใบยืม ค่าตอบแทนนิสิตช่วยปฏิบัติงน (วันที่ 19 ธ.ค.66)  2,000.00ลงรับ - งานการเงินจ่าย รายละเอียด.. รายละเอียดใบส่งของ
 67700165APกองบริการการศึกษาบย.076ใบยืม ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 21 ธันวาคม 2566  1,000.00ลงรับ - งานการเงินจ่าย รายละเอียด.. รายละเอียดใบส่งของ
 67700164APกองบริการการศึกษาบย.075ใบยืม ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบ TGAT/TPAT ประจำปีการศึกษา 2566  715,800.00ลงรับ - งานการเงินจ่าย รายละเอียด.. รายละเอียดใบส่งของ
 67700163APสำนักงานอธิการบดีบย.ใบยืม ค่าโทรศัพท์ประจำเดือนธันวาคม และ ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเดือนธันวาคม 2566  93,400.00ลงรับ - งานการเงินจ่าย รายละเอียด.. รายละเอียดใบส่งของ
 67700162APกองพัฒนาคุณภาพการศึกษาบย.008ใบยืม เดินทางไปราชการ ประชุมคณะกรรมการบริหาร ปขมท  6,336.00ลงรับ - งานการเงินจ่าย รายละเอียด.. รายละเอียดใบส่งของ
 67400490AP1000067120035สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์26/67ขออนุมัติเบิกเงินเดือนข้าราชการและเงินประจำตำแหน่งบริหาร เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ เงินตอบแทนพิเศษนอกเหนือเงินเดือนข้าราชการ ประจำเดือน ธันวาคม 2566สำนักงานอธิการบดี 4,523,668.72ลงรับ รายละเอียด.. รายละเอียดใบส่งของ
 67400489AP1000067120027สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์25/67ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษประจำเดือน ธันวาคม 2566 (ไทย-ต่างประเทศ)สำนักงานอธิการบดี 268,810.00ลงรับ รายละเอียด.. รายละเอียดใบส่งของ
 67400488AP1000067120003สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์24/67ขออนุมัติเบิกเงินเดือนลูกจ้างประจำ ประจำเดือน ธันวาคม 2566สำนักงานอธิการบดี 82,380.00ลงรับ รายละเอียด.. รายละเอียดใบส่งของ
 67400487AP1000067120001สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์23/67ขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น ประจำเดือน ธันวาคม 2566สำนักงานอธิการบดี 12,244.15ลงรับ รายละเอียด.. รายละเอียดใบส่งของ
Page 1 of 516 (5151 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
514
515
516
Next