ระบบสืบค้นข้อมูล

เพื่ออำนวยความสะดวก และตอบสนองความต้องการ ให้กับผู้รับบริการหน่วยงานภายนอก ร้านค้า บริษัทที่จำหน่ายสินค้า และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
กองคลังจึงได้พัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลเอกสาร เพื่อตรวจสอบสถานะฎีกาการเบิกจ่ายเงิน ผ่านหน้าเว็บกองคลังได้ด้วยตนเอง

คู่มือการใช้งาน

ปี พ.ศ./ปีงบประมาณ ::   
 
#
ที่ส่วนราชการ
ผู้เบิก
ใบสำคัญทั่วไป(AP)
ส่วนราชการ/
หน่วยงาน
เลขที่ฎีกา/
เลขที่หนังสือ
รายการ/
เรื่อง
ชื่อเจ้าหนี้
ประเภทรายการขออนุมัติ
จำนวนเงิน
สถานะล่าสุด
รายละเอียดทางเดินเอกสาร
รายละเอียดใบส่งของ
 
 
 67700606APสำนักงานอธิการบดีบย.609/67ใบยืม กิจกรรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการทบทวนเชิงนโยบาย (Retreat)   288,522.00ตรวจเอกสาร | ผ่าน รายละเอียด.. รายละเอียดใบส่งของ
 67700605APภาควิชาชีววิทยาบย.ใบยืม จัดโครงการประชมวิชาการฯ  1,244,800.00ตรวจเอกสาร | ส่งคืนแก้ไข รายละเอียด.. รายละเอียดใบส่งของ
 67700604APกองตรวจสอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาลบย.608/67ใบยืม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐฯ  36,000.00จัดทำรายงานสรุปการโอนเงิน รายละเอียด.. รายละเอียดใบส่งของ
 67700603APกองตรวจสอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาลบย.607/67ใบยืม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐฯ  85,500.00ตรวจเอกสาร | ส่งคืนแก้ไข รายละเอียด.. รายละเอียดใบส่งของ
 67700602APกองกิจการนิสิตบย.492/67ใบยืม ขออนุมัติกิจกรรมและงบประมาณโครงการพัฒนาชนบท ครั้งที่ 17  59,270.00ลงรับ - งานการเงินจ่าย รายละเอียด.. รายละเอียดใบส่งของ
 67401928AP1600067050017สำนักงานเลขานุการสำนักหอสมุด8/67ขออนุมัติเบิก ค่ารักษาพยาบาล (ไข้นอก) จำนวน 1 ฉบับสำนักหอสมุด 4,940.00ลงรับ รายละเอียด.. รายละเอียดใบส่งของ
 67401927AP0800067040135สำนักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร์96จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการคณะเภสัชศาสตร์ 3,170.00ลงรับ - งานการเงินจ่าย รายละเอียด.. รายละเอียดใบส่งของ
 67401926AP0800067050018สำนักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร์95จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ,วัสดุโฆษณาและเผยแพร่,วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการบริษัท เอดีซี ไมโครซิสเต็มส์ จำกัด 88,500.00ลงรับ - งานการเงินจ่าย รายละเอียด.. รายละเอียดใบส่งของ
 67401925AP0800067040122สำนักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร์94จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 12 รายการคณะเภสัชศาสตร์ 3,536.87ลงรับ - งานการเงินจ่าย รายละเอียด.. รายละเอียดใบส่งของ
 67401924AP0800067040123สำนักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร์93จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 11 รายการคณะเภสัชศาสตร์ 5,387.12ลงรับ - งานการเงินจ่าย รายละเอียด.. รายละเอียดใบส่งของ
Page 1 of 3202 (32018 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
3200
3201
3202
Next