ระบบสืบค้นข้อมูลธุรการสำนักงานรวมศูนย์การเงินและพัสดุ

ปี พ.ศ. ::   
 
#
ที่ส่วนราชการ
ผู้เบิก
ส่วนราชการ/
หน่วยงาน
เลขที่ฎีกา/
เลขที่หนังสือ
รายการ/
เรื่อง
ชื่อเจ้าหนี้
ประเภทรายการขออนุมัติ
จำนวนเงิน
สถานะล่าสุด
รายละเอียดทางเดินเอกสาร
 
 
 66201694อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การเงิน(2)400.00ลงรับ รายละเอียด..
 66201693อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรอว 0603.01.19(2)/1725ขออนุมัติเบิกค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (เงินโครงการ) และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือนตุลาคม 2566 การเงิน(2)4,054.29ลงรับ รายละเอียด..
 66201692อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรอว 0603.01.19(1)/1724ขออนุมัติจัดกิจกรรมที่ 1 และกิจกรรมที่ 2 การเงิน(2)0.00ลงรับ รายละเอียด..
 66201691กองการวิจัยและนวัตกรรม ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนทุนวิจัยรายได้มหาวิทยาลัย R2567C025 และ R2567C038 การเงิน(2)200,000.00ลงรับ รายละเอียด..
 66201690กองการวิจัยและนวัตกรรมอว 0603.01.13(3)/2213ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์งานวิจัย การเงิน(2)1,369.60ลงรับ รายละเอียด..
 66201689กองกิจการนิสิตอว 0603.01.02(4)/0318ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินโครงการศิษย์เก่าเล่าเรื่อง ครั้งที่ 1 การเงิน(3)9,000.00ลงรับ รายละเอียด..
 66201688กองกิจการนิสิตอว 0603.01.02(3)/1913ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการ Happy NU Happy NY Happy Dorm การเงิน(3)60,000.00ลงรับ รายละเอียด..
 66201687กองกิจการนิสิตอว 0603.01.02(1)/1928ขออนุมัติจัดซื้อหมึกเลเซอร์ HP Q2612A จำนวน 1 กล่อง ของกองกิจการนิสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง พัสดุ(3)3,450.00ลงรับ รายละเอียด..
 66201685กองอาคารสถานที่อว 0603.01.15(4)/1111ขออนุมัติจัดซื้อสำนักงาน จำนวน 18 รายการ ของกองอาคารสถานที่ พัสดุ(1)23,965.00ลงรับ รายละเอียด..
 66201684กองกลางอว 0603.01.01/293ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ของหน่วยประสานงาน การเงิน(1)7,551.75ลงรับ รายละเอียด..
Page 1 of 173 (1728 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
171
172
173
Next