ระบบสืบค้นข้อมูลธุรการสำนักงานรวมศูนย์การเงินและพัสดุ

ปี พ.ศ. ::   
 
#
ที่ส่วนราชการ
ผู้เบิก
ส่วนราชการ/
หน่วยงาน
เลขที่ฎีกา/
เลขที่หนังสือ
รายการ/
เรื่อง
ชื่อเจ้าหนี้
ประเภทรายการขออนุมัติ
จำนวนเงิน
สถานะล่าสุด
รายละเอียดทางเดินเอกสาร
 
 
 67207281อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรอว 0603.01.19(1)/0493ขออนุมัติดำเนินกกิจกรรมที่ 4 การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์/บริการ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) การเงิน(2)590,000.00ลงรับ รายละเอียด..
 67207280กองกิจการนิสิตอว 0603.01.02(2)/0908ขอนำส่งเงิน ค่าบริิการสระว่ายน้ำสุพรรณกัลยาฯ การเงิน(3)2,820.00ลงรับ รายละเอียด..
 67207279กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศอว 0603.01.11(1)/0520ขออนุมัติเบิกค่าธรรมเนีียมการศึกษาสำหรับทุนต่างชาติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 67 การเงิน(2)156,000.00ลงรับ รายละเอียด..
 67207278กองการวิจัยและนวัตกรรมอว 0603.23.01/0456ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิต ป.เอก โครงการวิจัยงบประมาณรายได้ ทุน Global and forontier Research University ปี 67 พร้อมชี้แจงเหตุผลประกอบ การเงิน(3)35,000.00ลงรับ รายละเอียด..
 67207277กองการวิจัยและนวัตกรรมอว 0603.01.13/1084ขออนุมัติจัดประชุุมรายงานผลการดำเนินงานสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ประจำปีงบ 67 การเงิน(3)96,300.00ลงรับ รายละเอียด..
 67207276กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศอว 0603.01.11(1)/0508ขออนุมัติเบิกค่าพาหนะเดินทางระหว่างประเทศ สำหรับนิสิตทุนชาวภูฏาน จำนวน 4 ราย การเงิน(2)39,600.00ลงรับ รายละเอียด..
 67207275กองพัฒนาคุณภาพการศึกษาอว 0603.01.18(1)/0402ขออนุมัติเบิกค่าลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการค่ายฝึกอบรมการทำผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายสนบัสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 12 การเงิน(2)14,000.00ลงรับ รายละเอียด..
 67207274กองพัฒนาคุณภาพการศึกษาอว 0603.01.18(1)/0400ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 18-19 ก.ค. 67 ณ มช. การเงิน(2)20,359.00ลงรับ รายละเอียด..
 67207273กองกิจการนิสิตช.ทมน.020/2567เบิกค่าใช้จ่ายเงินโครงการมหกรรมรวมพลคนเก่งและคนดี TO BE NUMBER ONE ช่วงที่ 1 รอบคัดเลือก การเงิน(1)21,100.00ลงรับ รายละเอียด..
 67207272กองส่งเสริมการบริการวิชาการอว 0603เบิกค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 17 ก.ค. 67 การเงิน(3)2,680.00ลงรับ รายละเอียด..
Page 1 of 737 (7365 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
735
736
737
Next