ระบบสืบค้นข้อมูลธุรการสำนักงานรวมศูนย์การเงินและพัสดุ

ปี พ.ศ. ::   
 
#
ที่ส่วนราชการ
ผู้เบิก
ส่วนราชการ/
หน่วยงาน
เลขที่ฎีกา/
เลขที่หนังสือ
รายการ/
เรื่อง
ชื่อเจ้าหนี้
ประเภทรายการขออนุมัติ
จำนวนเงิน
สถานะล่าสุด
รายละเอียดทางเดินเอกสาร
 
 
 67220372กองการวิจัยและนวัตกรรม-เบิกเงิน Fundamental Fund (FF) การเงิน(2)142,500.00ลงรับ รายละเอียด..
 67203733กองบริการการศึกษาอว 0603.03/404ขออนุมัติเบิกเงินและโอนงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเปนพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ 2567 (ตามแผนการเบิกจ่ายเดือนเมษายน 2567) การเงิน(1)182,998.00ตรวจเอกสาร | ผ่าน รายละเอียด..
 67203732กองกิจการนิสิต ใบนำส่งเงิน ค่าไฟฟ้าหอพักนิสิต ประจำเดือน ธ.ค.66 การเงิน(1)74,670.00ตรวจเอกสาร | ผ่าน รายละเอียด..
 67203731กองการบริหารงานบุคคลอว 0603คืนเงินยืมนายชยุต รัชตะปิติ การเงิน(1)12,000.00ส่งเบิกกองคลัง รายละเอียด..
 67203730สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัยอว 0603.01.16(3)/0857ขออนุมัติเบิกค่าโทรศัพท์ เดือน เม.ย. 2567 การเงิน(2)1,000.00ลงรับ รายละเอียด..
 67203729กองส่งเสริมการบริการวิชาการอว 0603.01.12/334ขออนุมัติเบิกเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งหัวหน้างานประจำเดือน พ.ค. 67 การเงิน(2)10,000.00ลงรับ รายละเอียด..
 67203728กองส่งเสริมการบริการวิชาการอว 0603.01.12/334ขออนุมัติเิบิกเงินเพิ่มหัวหน้างาน ประจำเดือน เม.ย. 67 (ตกเบิก) การเงิน(2)2,333.33ลงรับ รายละเอียด..
 67203727กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศอว 0603.01.11(2)/0385ขออนุมัติเบิกเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งหัวหน้างานประจำเดือน พ.ค. 67 การเงิน(2)5,000.00ลงรับ รายละเอียด..
 67203726ภาควิชาเทคนิคการแพทย์อว 0603.13.03/0180ขอนำส่งเงินดอกเบี้ยที่เกิดขั้นจากบัญชีโครงการวิจัย การเงิน(2)85.71ลงรับ รายละเอียด..
 67203725ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาอว 0603.16.03/2464ขอนำส่งเงินดอกเบี้ยที่เกิดขั้นจากบัญชีโครงการวิจัย การเงิน(2)191.24ลงรับ รายละเอียด..
Page 1 of 381 (3801 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
379
380
381
Next