ระบบใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายออนไลน์สำหรับบริษัทหรือร้านค้า

            เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบริษัท ร้านค้า ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่อขอรับบริการโดยสามารถจัดพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และตรวจสอบยอดเงินโอนเข้าบัญชีได้ง่ายๆด้วยตนเอง ตามขั้นตอนดังนี้
 
ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบ
  • กรอกชื่อผู้ใช้ (Username) โดยระบุเป็นเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลักของบริษัท/ร้านค้า
  • กรอกรหัสผ่าน (Password) โดยระบุเลข 6 หลักท้าย ของหมายเลขบัญชีธนาคารที่แจ้งไว้กับทางกองคลัง
     ตัวอย่าง  
  • เลขที่บัญชีธนาคาร 1234567890
  • ให้ใช้ password เป็น 567890
Login ระบบใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายออนไลน์
Username :
Password :
Login
คู่มือการใช้งานระบบ
          
หมายเหตุ           
  • สามารถพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ในกรณีกองคลังได้รับใบเสร็จรับเงินแล้วเท่านั้น
  • สอบถามยอดการโอนเงิน หรือนำส่งใบเสร็จรับเงิน โปรดติดต่อ คุณศิริพร สุขศิริ /อ้อยหทัย เทียนแสง งานการเงินจ่าย กองคลัง อาคารมิ่งขวัญ 99 หมู่ที่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 เบอร์โทร 055-961176 และ 055-961189
  • หากพบปัญหาในการใช้งานหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ โทรศัพท์: 055-961220
 

gerEGGe
จำนวนผู้เข้าระบบ