ระบบจ่ายตรงบริษัท|ร้านค้า|บุคคลภายนอก

             สำหรับเจ้าหนี้ร้านค้าภายนอกมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อใช้ในการตรวจสอบยอดเงินเข้าบัญชี โดยจะประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
ชื่อหน่วยงานขอเบิก เลขที่จ่ายกองคลัง (PV) วันที่ได้รับเงินโอน เลขที่ฎีกาของหน่วยงาน เลขที่ใบสำคัญทั่วไป (AP) จำนวนเงินที่ได้รับโอน
จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย รายละเอียดใบส่งของ เพิ่มความรวดเร็วยิ่งขี้น

**สอบถามยอดการโอนเงินเพิ่มเติมและส่งใบเสร็จมาได้ที่ คุณศิริพร สุขศิริ /อ้อยหทัย เทียนแสง งานการเงินจ่าย กองคลัง
อาคารมิ่งขวัญ 99 หมู่ที่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 เบอร์โทร 055-961176 และ 055-961189

     ชี้แจ้งการตรวจสอบการโอนเงินจ่ายตรง
         เมื่อทำรายการโอนเสร็จสิ้นในระบบ 3 มิติ

         1. ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. สามารถตรวจสอบข้อมูลการโอนเงินในระบบค้นหาโอนเงินจ่ายตรงได้ในเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
         2. ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. สามารถตรวจสอบข้อมูลการโอนเงินในระบบค้นหาโอนเงินจ่ายตรงได้ในวันถัดไป
Login ระบบค้นหาเงินโอนจ่ายตรง
Username :
Password :
 
Login
คู่มือการใช้งานระบบ

** หมายเหตุ : ใส่ username เป็นเลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลักของร้านค้า
และ password ให้ใส่ 6 ตัวท้ายของหมายเลขบัญชีธนาคารที่แจ้งไว้กับทางกองคลัง

ตัวอย่างเช่น เลขที่บัญชีธนาคาร 1234567890 ให้ใช้ password เป็น 567890

หากพบปัญหาในการใช้งานหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ โทรศัพท์: 055-961220

gerEGGe
จำนวนผู้เข้าระบบ