ตรวจสอบยอดเงินโอนจ่ายตรง

เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร

กรุณาระบุ เงื่อนไขการค้นหาข้อมูล

*เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร :
* ระบุเลขที่บัญชีโดยจะต้องใส่เลขติดกัน ห้ามมีขีดคั่น
วันที่เริมต้น :  
วันที่สิ้นสุด :  
 
**หมายเหตุ:จำนวนเงินที่แสดงจะเป็นจำนวนเงินที่ยังไม่ได้หักค่าธรรมเนียมธนาคาร