• กลับไปหน้าหลัก
 • ปีงบประมาณ:
  แหล่งเงิน :
  วันที่เริมต้น :
  วันที่สิ้นสุด :
   

  แผนภูมิแสดงการเบิกจ่าย เงินงบประมาณแผ่นดิน

  The chart showing งบประมาณ series, ผลการเบิกจ่าย series, % series.
   
  งบประมาณ
  ผลการเบิกจ่าย
  งบดำเนินงาน29,645,700.00440,168.33
  งบบุคลากร387,225,400.0033,207,156.44
  งบลงทุน378,669,600.000.00
  งบอุดหนุน1,533,419,600.00348,508,359.06