• กลับไปหน้าหลัก
 • ปีงบประมาณ:
  แหล่งเงิน :
  วันที่เริมต้น :
  วันที่สิ้นสุด :
   

  แผนภูมิแสดงการเบิกจ่าย เงินงบประมาณแผ่นดิน

  The chart showing งบประมาณ series, ผลการเบิกจ่าย series, % series.
   
  งบประมาณ
  ผลการเบิกจ่าย
  งบดำเนินงาน25,494,677.867,993,603.10
  งบบุคลากร375,104,222.14261,601,794.10
  งบลงทุน314,688,500.000.00
  งบอุดหนุน1,611,542,700.001,509,370,274.82