ปีงบประมาณ:
ร้อยละผลเบิกจ่ายเงินงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567
   
The chart showing Series 1 series.
งบดำเนินงานงบบุคลากรงบลงทุนงบอุดหนุนGrand Total
งบประมาณที่ได้รับ (บาท)ร้อยละการเบิกจ่ายตามงบงบประมาณที่ได้รับ (บาท)ร้อยละการเบิกจ่ายตามงบงบประมาณที่ได้รับ (บาท)ร้อยละการเบิกจ่ายตามงบงบประมาณที่ได้รับ (บาท)ร้อยละการเบิกจ่ายตามงบงบประมาณที่ได้รับ (บาท)ร้อยละการเบิกจ่ายตามงบ
Grand Total1,095,221,618.5867.19%330,328,659.7920.27%33,012,518.402.03%171,406,091.0210.52%1,629,968,887.79100.00%