ปีงบประมาณ:
ร้อยละผลเบิกจ่ายเงินงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565
   
The chart showing Series 1 series.
งบดำเนินงานงบบุคลากรงบลงทุนงบอุดหนุนGrand Total
งบประมาณที่ได้รับ (บาท)ร้อยละการเบิกจ่ายตามงบงบประมาณที่ได้รับ (บาท)ร้อยละการเบิกจ่ายตามงบงบประมาณที่ได้รับ (บาท)ร้อยละการเบิกจ่ายตามงบงบประมาณที่ได้รับ (บาท)ร้อยละการเบิกจ่ายตามงบงบประมาณที่ได้รับ (บาท)ร้อยละการเบิกจ่ายตามงบ
Grand Total84,223,087.8145.48%69,157,024.1537.35%483,175.000.26%31,312,898.4016.91%185,176,185.36100.00%