ปีงบประมาณ:
ร้อยละผลเบิกจ่ายเงินงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565
   
The chart showing Series 1 series.
งบดำเนินงานงบบุคลากรงบลงทุนงบอุดหนุนGrand Total
งบประมาณที่ได้รับ (บาท)ร้อยละการเบิกจ่ายตามงบงบประมาณที่ได้รับ (บาท)ร้อยละการเบิกจ่ายตามงบงบประมาณที่ได้รับ (บาท)ร้อยละการเบิกจ่ายตามงบงบประมาณที่ได้รับ (บาท)ร้อยละการเบิกจ่ายตามงบงบประมาณที่ได้รับ (บาท)ร้อยละการเบิกจ่ายตามงบ
Grand Total1,350,085,911.6965.62%409,649,577.5519.91%63,950,073.843.11%233,664,399.7411.36%2,057,349,962.82100.00%