ปีงบประมาณ:
ร้อยละผลเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2565
   
The chart showing Series 1 series.
งบดำเนินงานงบบุคลากรงบลงทุนงบอุดหนุนGrand Total
งบประมาณที่ได้รับ (บาท)ร้อยละการเบิกจ่ายตามงบงบประมาณที่ได้รับ (บาท)ร้อยละการเบิกจ่ายตามงบงบประมาณที่ได้รับ (บาท)ร้อยละการเบิกจ่ายตามงบงบประมาณที่ได้รับ (บาท)ร้อยละการเบิกจ่ายตามงบงบประมาณที่ได้รับ (บาท)ร้อยละการเบิกจ่ายตามงบ
Grand Total12,428,457.000.53%394,442,643.0016.94%351,951,347.2415.11%1,570,137,852.7667.42%2,328,960,300.00100.00%