ปีงบประมาณ:
ร้อยละผลเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2565
   
The chart showing Series 1 series.
งบดำเนินงานงบบุคลากรงบลงทุนงบอุดหนุนGrand Total
งบประมาณที่ได้รับ (บาท)ร้อยละการเบิกจ่ายตามงบงบประมาณที่ได้รับ (บาท)ร้อยละการเบิกจ่ายตามงบงบประมาณที่ได้รับ (บาท)ร้อยละการเบิกจ่ายตามงบงบประมาณที่ได้รับ (บาท)ร้อยละการเบิกจ่ายตามงบงบประมาณที่ได้รับ (บาท)ร้อยละการเบิกจ่ายตามงบ
Grand Total29,645,700.001.27%387,225,400.0016.63%378,669,600.0016.26%1,533,419,600.0065.84%2,328,960,300.00100.00%