ปีงบประมาณ:
ร้อยละผลเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2567
   
The chart showing Series 1 series.
งบดำเนินงานงบบุคลากรงบอุดหนุนGrand Total
งบประมาณที่ได้รับ (บาท)ร้อยละการเบิกจ่ายตามงบงบประมาณที่ได้รับ (บาท)ร้อยละการเบิกจ่ายตามงบงบประมาณที่ได้รับ (บาท)ร้อยละการเบิกจ่ายตามงบงบประมาณที่ได้รับ (บาท)ร้อยละการเบิกจ่ายตามงบ
Grand Total18,108,500.001.41%259,082,500.0020.11%1,011,051,500.0078.48%1,288,242,500.00100.00%