รายชื่อเจ้าหนี้ร้านค้าและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยที่มีข้อมูลธนาคารในระบบ 3 มิติ เรียบร้อยแล้ว

สามารถตรวจสอบและเพิ่มข้อมูล e-mail เบอร์โทรศัพท์สำหรับรับ SMS เพื่อให้กองคลังแจ้งข้อมูลการโอนเงินผ่านทาง e-mail และ SMS
หากต้องการเพิ่ม/เปลี่ยนแปลง e-mail และเบอร์โทรศัพท์ โปรดคลิก


โปรดระบุชื่อเจ้าหนี้ที่ต้องการค้นหา : กรุณากรอกคำค้นหาอย่างน้อย 10 ตัวอักษรขึ้นไป
หรือระบุเลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีที่ต้องการค้นหา :